Loader Image

 

PRAVILNIK O RADU I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE

 

 

Na osnovu Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srpske 1/16), Agencija donosi:

PRAVILNIK O RADU I NAČINU POSLOVANJA

OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Pravilnikom o radu (u daljem tekstu: Pravilnik) Agencija Teta-Čuvalica.com kao poslodavac i pružalac usluga (u daljem tekstu: Agencija), uređuje uslove rada, sklapanje i prestanak ugovora o saradnji, prava i obveze saradnika i korisnika usluga, ostala materijalna prava saradnika, postupak i mjere zaštite dostojanstva saradnika te druga pitanja u vezi s radnim odnosima i načinu poslovanja Agencije.

Član 2.
Agencija Teta-Čuvalica.com predstavlja specijalizovanu uslužnu agenciju za povremeno i stalno čuvanje djece predškolskog i školskog uzrasta.
Agencija vrši usluge čuvanja isključivo u prostoru poznatog okruženja za dijete – dom klijenta ili prema specifičnim zahtjevima klijenta: park, igralište, pozorište, bazeni i sl.

Član 3.
Agencija obavlja sljedeće usluge:
– Povremeno čuvanje djece (na 1 sat, 2, 3, dnevno čuvanje, noćno, vikendom i praznicima)
– Stalno čuvanje djece
– Posredovanje za pronalazak dugoročne Čuvalice
– Pomoć pri učenju
– Čuvanje na putovanjima sa porodicom
– Čuvanje djece sa manjim razvojnim poteškoćama
– Čuvanje djece dok su bolesna i ne mogu ići u vrtić/školu
– Prevoz djeteta u školu/vrtić/vannastavne aktivnosti
– Čuvanje djece na jednom od svjetskih jezika
– Psihološka podrška djetetu
– Usluge logopeda
– Medicinska briga i njega o djetetu
– Intelektulne usluge – klavir, solo pjevanje i gitara;

Član 4.
Agencija, uz čuvanje djece, izvodi planirano osmišljene aktivnosti koje se usklađuju sa razvojnim potrebama djeteta. Specifičnost našeg rada se ogleda kroz:
– Podsticaj kreativne radoznalosti
– Razvoj komunikacije
– Učenje stranog jezika
– Razvoj motorike i pokreta
– Odlazak u park, igralište, pozorište
– Edukacija na stranom jeziku
– Pomoć pri učenju od strane Teta-Čuvalica mentora

Član 5.

U Agenciji niko ne može početi s radom bez sklopljenog ugovora. Prilikom potpisivanja Ugovora o saradnji saradnici su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
1) Ovjerenu fotokopiju o završenom prvom ciklusu studija studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
2) Nalaz psihologa
3) Sanitarna knjižica
4) Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
5) Izvod iz matične knjige rođenih
6) Kopiju lične karte
7) Dodatne diplome, zvanja, sertifikate

Član 6.
Agencija prilikom izbora saradnika vrši dodatnu provjeru kvalifikacija, po traženom – prosjek ocjena (prednost za angažman imaju studenti koji su ostvarili prosjek preko 9), dodatna provjera u SUP-u, provjera metodičkog pristupa u radu i sl.

Član 7.
Agenciju čini tim usko stručnih saradnika: dipl. vaspitači, prof. razredne nastave (učitelji), defektolozi, prof. specijalne edukacije i rehabilitacije, pedagog, psiholog, medicinska sestra-vaspitač, fonoped, logoped.

Član 8.
Agencija ima propisani kodeks oblačenja. Kodeks oblačenja obuhvata: bijela košulja, crvena mašna na košulji (mašnu je moguće sačiniti od satenske trake), crnu širu suknju (do koljena ili preko koljena) ili crne hlače , crveni kaiš (može i crvena traka) i crne štrample.
Uz obavezan dress code (Slika 1 i 2), u toku pružanja usluge, saradnik je dužan nositi pločicu sa logom Agencije.

      

     

           Slika 1.                           Slika 2.                                        Slika 3.                    

  

PRAVA I OBAVEZE AGENCIJE
Član 9.
Agencija se obavezuje da u skladu sa zahtjevima tržišta obezbijedi saradniku određen broj trećih lica-korisnika usluge čuvanja djece ili neke od drugih usluga iz ponude Agencije.

Član 10.
Agencija će saradniku plaćati honorar na tekući račun na mjesečnom nivou, nakon ostvarivanja mjesečnog prihoda, po učinku Tete-Čuvalice.

Član 11.
Agencija će saradniku, u skladu sa izlaznim profilom, omogućiti početni didaktički materijal za obavljanje djelatnosti kod trećih lica – klijenata.

Član 12.
Agencija može da ugovora posao posredništva samo po preuzetoj prijavi od strane trećeg lica-korisnika koja je ispunjena u obrascu koji je jasno naznačen na zvaničnoj web-stranici Agencije (teta-cuvalica.com) – Prozor Poruči Tetu-Čuvalicu; Usluge prevoza; Intelektualne usluge – klavir, solo pjevanje i gitara.

Član 13.
Agencija se obavezuje da će uredno voditi i čuvati dokumentaciju angažovanja saradnika – usluga, vrijeme, satnica i mjesto odlaska kod trećih lica, na osnovu dostavljenih podataka na e-mail Agencije (teta-cuvalica@hotmail.com), od strane klijenata.
Za sve sporove između saradnika i trećeg lica-klijenta nadležan je Osnovni sud u Banjaluci.

Član 14.
U slučaju psihičkog, fizičkog i drugog nasilja od strane trećeg lica – klijenta, Agencija je dužna povjerljive informacije o klijentu dostaviti nadležnom Okružnom sudu i drugim nadležnim organima.

Član 15.
Agencija se obavezuje da će po potrebi omogućiti saradnicima grupnu edukaciju izloženu kroz oblike predavanja i radionica.
Za potrebe savjetodavnog rada Agencija zadržava pravo odabira predavača – moderatora.

Član 16.
Agencija u sklopu usluge nudi i najam Baby monitora od strane trećih lica. Agencija se obavezuje da će po zahtjevu klijenta, odabranom saradniku omogućiti da preuzme baby monitor na revers.
Član 17.
Usluge saradnika se odnose na čuvanje djeteta (briga o djetetu) uz edukativno-stimulativni rad. Kućne usluge nisu u opisu rada saradnika te navedena usluga ne može biti tražena. Svako lično prihvatanje takve vrste rada, povlači povredu Pravilnika poslovanja Agencije, te će se smatrati težom povredom od strane saradnika.
Agencija može da prekine saradnju sa saradnikom iz svih razloga koje Zakon o radu Republike Srpske propisuje kao osnov za raskid ugovora o radu od strane poslodavca, a naročito:
-ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti na poslovima kojima se prima;
-ako se ne pridržava Pravilnika i Kodeksa oblačenja.

Član 18.
Agencija u sklopu svojih usluga vrši i pronalazak klijentu dugoročne Tete-Čuvalice. Nadoknada za traženu uslugu je data na zvaničnom sajtu agencije www.teta-cuvalica.com, prozor Cjenovnik.

PRAVA I OBAVEZE SARADNIKA
Član 19.
Saradnici su saglasni da Agencija može njihove profile zajedno sa njihovim stručnim karakteristikama i postignućima objaviti na internet-stranici Agencije kako bi treća lica-klijenti mogli izabrati odgovarajućeg saradnika za kojeg smatraju da je adekvatan razvojnim potrebama njihovog mališana.
Član 20.
Svi saradnici se moraju ponašati u skladu sa važećim Pravilnikom i Kodeksom te svako ponašanje suprotno gore navedenim aktima predstavlja razlog za prekid saradnje između Agencije i saradnika.
Za sve eventualne nedoumice u primjeni Pravilnika i Kodeksa, saradnici su dužni da od Agencije traže odgovarajuće tumačenje spornih odredbi.

Član 21.
Saradnici su odgovorni za sve vrste eventuanih krađa, oštećenja i drugih povreda koja mogu nastati kod trećih lica-korisnika usluga za vrijeme dok su pružali uslugu te se obavezuju da će nadoknaditi svu prouzrokovanu štetu.
Agencija je ovlaštena da obustavi isplatu honorara saradnicima do namirenja cjelokupnog iznosa štete.
Član 22.
Agencija može od saradnika da zatraži probni rad. Refundacija honorara probnog rada regulisana je načinom poslovanja Agencije.

Član 23.
Saradnici su dužni da se sa stvarima korisnika usluga staraju sa pažnjom dobrog domaćina.
Agencija ne snosi odgovornost za postupke saradnika za vrijeme pružanja usluga (bahato ponašanje, omalovažavanje, fizičko nasilje, povrede davaoca usluga – mališana itd.)

Član 24.
Ugovorne strane su saglasne i izričito prihvataju da saradnik ne može, bez prethodne saglasnost Agencije, da za svoj ili tuđi račun ugovara i obavlja poslove iz djelatnosti koju obavlja Agencija ili za svoju ličnu korist pruža usluge čuvanja djece naručiteljima usluga iz baze Agencije. Ukoliko se utvrdi da je postupao suprotno odredbama pethodnog stava, saradnja sa saradnikom će biti prekinuta, a od njega će se potraživati iznos pretrpljene štete.
Ukoliko saradnik svojevoljno raskine ugovor sa Agencijom, radi ličnog interesa, i ostane u saradnji sa klijentom, dužan je refundirati iznos štete Agenciji po cijeni od 650 KM.

Član 25.
Imajući u vidu zaštitu brenda Agencije i dobre poslovne politike, saradnici se obavezuju da poslovnu politiku Agencije, kao ni informacije o korisnicima usluga, ne smiju iznositi trećim licima bez izričite prethodne saglasnosti Agencije.

Član 26.
Saradnici su dužni da posebnu pažnju posvete čuvanju privatnosti korisnika usluga sa kojima su dužni da uspostave i zadrže profesionalan odnos.

Član 27.
Kako je kontinuirano poboljšanje kvaliteta usluga jedan od primarnih ciljeva Agencije, saradnici su dužni da se poslovno usavršavaju kako od strane Agencije, tako i da konstantno individulano rade na ličnoj edukaciji (seminari, radionice).
U toku usluge stalnog čuvanja, saradnici su dužni dostaviti Agenciji na mail: teta-cuvalica @hotmail.com minimum 4 edukativno-stimulativna rada (kreativni crteži, radovi i sl.)

Član 28.
Saradnici lično odgovaraju za didaktički materijal za rad, preuzet od strane Agencije (uništenje matrajala i njegovo oštećenje su dužni spriječiti, a eventualnu nastalu štetu saradnici se obavezuju refundirati Agenciji).

Član 29.
Saradnik je dužan da najavi prekid poslovanja sa Agencijom 15 dana unaprijed.

PRAVA I OBAVEZE TREĆIH LICA–KORISNIKA USLUGA

Član 30.

Korisnik usluga predstavlja lice koje u naznačenom obrascu Kontakt, koji se dostavlja na e-mail Agencije, popuni obrazac za angažovanje saradnika koji odgovara razvojnim potrebama njegovog djeteta.

Član 31.

Da bi se ostvarila korisnička usluga Agencije, treće lice je dužno uplatiti konačan iznos na račun koji se nalazi na zvaničnoj stranici Agencije 5 dana po isteku paketa. Uplatu je moguće izvršiti internet/mobilnim bankarstvom ili na šalteru banke.
Osim gore navedenog načina uplate, druga vrsta uplate (lična uplata odabranom saradniku po dolasku) nije moguća.

Član 32.
Korisnik usluga, ukoliko posjeduje video-nadzor, na osnovu zaštite privatnosti, dužan je upoznati odabranog saradnika o postojanju video-nadzora.

Član 33.
Korisnik usluga se obavezuje da će po dolasku odabranog saradnika, ukolliko je potrebno, saradnika kratko upoznati sa specifičnim zahtjevima življenja i rada njegovog mališana.

Član 34.
Korisnici usluga su dužni da uspostave i zadrže profesionalan odnos na relaciji saradnik – korisnik usluga.
U slučaju psihičkog, fizičkog i drugog nasilja od strane trećeg lica – klijenta, prilikom pokrenutog spora, Agencija je dužna povjerljive informacije o klijentu dostaviti nadležnom Okružnom sudu i drugim nadležnim organima.

Član 35.

Usluge saradnika se odnose na čuvanje djeteta (briga o djetetu) uz edukativno-stimulativni rad, te rad na kreativnosti (minimum 4 rada u toku mjeseca) mogu biti tražena od saradnika Agencije. Kućne usluge nisu u opisu rada saradnika te navedena usluga ne može biti tražena.
Svako lično prihvatanje takve vrste rada, povlači povredu Pravilnika poslovanja Agencije te će
se smatrati težom povredom učinjenom od strane saradnika.

Član 36.
Agencija po nalogu korisnika usluga može obavljati i posredovanje u pronalasku dugoročne Tete-Čuvalice, te shodno navedenoj potražnji klijentu potražiti naplatu u iznosu od 1200KM. Pronalaskom dugoročne Čuvalice te izvršene naplate prestaju sva prava i obaveze Agencije prema odabranom saradniku i korisniku usluga.
Ukoliko klijent zadrži saradnika Agencije u radnom odnosu nakon prekida saradnje sa Agencijom, smatraće se da je iskoristio Agenciju za ličnu korist, te će takva usluga biti naplaćena po cjenovniku posredovanja dugoročnog stalnog čuvanja.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Banja Luka, 3. februar 2017. godine.