Loader Image

DRAGANA – 24 godina (Banja Luka, Prnjavor)

Po zanimanju diplomirani psiholog, trenutno završna godina master studija psihologije. Prošlu školsku godinu bila zaposlena u OŠ „Branko Radičević“ Banjaluka kao asistent u nastavi djetetu sa kombinovanim poremećajem (fizički nedostaci, blaža mentalna retardacija). Višegodišnji rad sa djecom koji su bili žrtve ili svjedoci nasilja, zatim rad sa djecom iz doma za nezbrinutu djecu „Rada Vranješević“, te rad sa djecom samohranih roditelja. Određeni vremenski period bila angažovana za stalno čuvanje dvoje djece. Najviše iskustva ima u čuvanju djece do 10 godina.

Radno iskustvo

Tokom 2016. bila angažovana za stalno čuvanje 2 djece (djevojčica uzrasta oko 2 godine, dječak uzrasta 1 godinu) što je podrazumijevalo hranjenje i oblačenje djece, razvoj motorike i pokreta, razvoj komunikacije, odlazak u šetnju, park, na igralište.

Od 2015. do 2016. godine zaposlena kao asistent u nastavi u OŠ “Branko Radičević”. Pružala pomoć i podršku djetetu s posebnim potrebama (fizički nedostaci i mentalna zaostalost) u okviru obrazovnog sistema u skladu sa nastavnim planom i programom. Osim tehničke pomoći djetetu (zapisivanje gradiva, pomoć pri crtanju i izvođenju praktičnih radova, čitanje, zapisivanje zadaće), ovo je uključivalo i pomoć djetetu pri savladavanju socijalno – psiholoških prepreka, te poticanje na osamostaljivanje djeteta u skladu s njegovim mogućnostima.

U periodu od 2013. do 2016. godine bila volonterski angažovana u NVO “Nova generacija” na projektu “Plavi telefon”. Zadatak je bio davanje savjeta i smjernica djeci, roditeljima i stručnjacima vezano za dječju problematiku kao što je prijava nasilja nad djecom, zanemarivanje ili eksploatacija djece, zatim druge teme vezane za odrastanje djece kao što su gubitak, tugovanje, međuljudski odnosi sa roditeljima, vršnjacima, nastavnicima i dr.

Od 2013. do 2015. u istoj organizaciji bila volonter na projektu “Stariji brat/sestra” u kojem je zadatak bio pružanje pozitivne slike svijeta djetetu, kao i pomoć i podrška u odrastanju, pomaganje u učenju, pisanju zadaće, igranje društvenih igara, obilazak grada (park, kino, pozorište, muzej, tržni centar) – sve u cilju unapređenja socijalizacije i upoznavanja djeteta sa stvarnim životnim situacijama, obavezama i odgovornostima.

Dodatne vještine * Razumijevanje, govor i pisanje engleskog jezika; * Završen asertivni trening (sertifikat); * Empatija u govoru (preporuka koordinatora “Plavog telefona”); * Poznavanje rada na računaru (dobro vladanje Microsoft OfficeTM);  

“Vjerujem da posjedujem osobine koje su kod Teta – Čuvalica važne, kako roditeljima tako i djeci: organizovanost, spremnost na dogovor, komunikativnost, kreativnost, brižnost, empatičnost i razumijevanje, kao i preuzimanje odgovornosti za dijete. Kod djece je važno razumjeti prirodu kognitivnog, afektivnog, socijalnog, emocionalnog i moralnog razvoja, te prepoznati potencijal djeteta i aktivno podsticati razvoj, kroz igru, komunikaciju i učenje.”